د لومړۍ پیړۍ اپاسولیک عیسویت بیا رغونه
لمونځ اړین دی
لمونځ اړین دی

لمونځ اړین دی