د لومړۍ پیړۍ اپاسولیک عیسویت بیا رغونه
د انجیل کریسټولوژي
د انجیل کریسټولوژي

د انجیل کریسټولوژي