د لومړۍ پیړۍ اپاسولیک عیسویت بیا رغونه
د تثلیث فریب
د تثلیث فریب

د تثلیث فریب

د کتاب متن

    پیژندنه 1: 26
    پیژندنه 18: 1-3
    پیژندنه 18: 22
    پیژندنه 19: 24
    Exodus 3: 2
    Exodus 3: 14
    Exodus 33: 11
    شمېرې 12: 8
    په Deuteronomy 4: 35
    استثنا 6: 4 - شیما
    Deuteronomy 18: 15-18
    په Deuteronomy 32: 39
    2 سمول 7: 22
    1 کنگز 1
    زبور 2: 7
    زبور 8: 5
    زبور 16
    زبور 22
    زبور 49: 7
    زبور 82: 6
    زبور 110: 1
    زبور 110: 5
    متلونه 8: 22
    متلونه 30: 4
    یسعیا 6: 8
    یسعیا 7: 14
    یسعیا 9: 6
    یسعیا 42: 8
    یسعیا 43: 11
    یسعیا 44: 6
    یسعیا 48: 11
    یسعیا 48: 16
    ډینیل ایکسینیم ایکس: ایکس این ایم ایکس
    هوسا 13: 4
    جویل 2: 27
    جویل 2: 32
    Micah 5: 2
    زکریا 2: 8-11
    زکریا 12: 10
    مالاکی 2: 10
    مالاکی 3: 1

    متا 1: 23
    متا 3: 16-17
    متا 24: 36
    متا 28: 19
    نښه 2: 7
    نښه 10: 18
    نښه 12: 28-34
    لوقا 1: 76
    لوقا 10: 18
    جان 1: 1
    جان 1: 15
    جان 1: 18
    جان 2: 19
    جان 5: 18
    جان 5: 23
    جان 6: 38
    جان 8: 58
    جان 10: 30
    جان 10: 33
    جان 12: 41
    جان 17: 3
    جان 17: 5
    جان 18: 6
    جان 20: 28
    کارونه 2: 21
    کارونه 7: 59
    کارونه 13: 33
    کارونه 20: 28
    د روميانو په 9: 5
    د روميانو په 10: 13
    د روميانو په 14: 11
    1 د کورنتيانو په 8: 6
    1 د کورنتيانو په 10: 4  
    2 د کورنتيانو په 3: 17
    2 د کورنتيانو په 8: 9
    2 د کورنتيانو په 13: 14
    افسیانو 4: 4-6
    فلپیان 2: 6
    فیلیپین 2: 9-11
    کولسیان 1: 15
    کولسیان 1: 16
    کولسیان 2: 9
    1 تیموتی 2: 5
    1 تیموتی 3: 16
    1 تیموتی 6: 14-16
    ټيټس 2: 13
    د عبرانيانو په 1: 1-2
    د عبرانيانو په 1: 2
    د عبرانيانو په 1: 3
    د عبرانيانو په 1: 5
    د عبرانيانو په 1: 6
    د عبرانيانو په 1: 7
    د عبرانيانو په 1: 8
    د عبرانيانو په 1: 10
    د عبرانيانو په 2: 7
    د عبرانيانو په 3: 5
    د عبرانيانو په 13: 8
    1 پیتر ایکسومکس: ایکسټکس - ایکسومکس
    1 پیټر 1: 11  
    2 پیټر 1: 1
    1 جان 3: 16
    1 جان 5: 7
    1 جان 5: 20
    وحی 1: 17
    وحی 2: 8
    وحی 3: 14
    وحی 21: 6
    وحی 22: 9
    وحی 22: 13

د خدای او د هغه د زوی عیسی په اړه حقیقت

او څومره پیچلی ویب

د دروغجنو ادعاوو څرګندول

څښتن زموږ خدای دی ، څښتن یو دی

ماخذ

  •  
  •