د لومړۍ پیړۍ اپاسولیک عیسویت بیا رغونه
صداقت سنډیکټ. com
منابع

منابع

منابع

د انجیل غوره انګلیسي ژباړو لپاره وړاندیزونه ، د انجیل سافټویر وسیلې ، د نوي عہد نامې کینن ، د صداقت سنډیکټ سایټونه ، او نور بهرني سایټونه.