د لومړۍ پیړۍ اپاسولیک عیسویت بیا رغونه
عیسی زموږ لپاره ماډل دی
عیسی زموږ لپاره ماډل دی

عیسی زموږ لپاره ماډل دی

عیسی د هغه چا لپاره نمونه ده چې د هغه تعقیب کوي. د عیسی ډیری توضیحات په هغو کسانو هم پلي کیږي څوک چې په مسیح کې دي. د عیسی په اړه ډیری بیانات د هغه پیروانو پورې اړه لري.