د لومړۍ پیړۍ اپاسولیک عیسویت بیا رغونه
مینه لومړی راځي
مینه لومړی راځي

مینه لومړی راځي