د لومړۍ پیړۍ اپاسولیک عیسویت بیا رغونه
پای ته استقامت
پای ته استقامت

پای ته استقامت